Producenci
Promocje
HUBSTER - Tłumik Hubster X-50 PXTRM, karabin/sztucer, montaż na gwint lufy, nachodzi na lufę 8cm (HUB X-50 8cm)
HUBSTER - Tłumik Hubster X-50 PXTRM, karabin/sztucer, montaż na gwint lufy, nachodzi na lufę 8cm (HUB X-50 8cm)

1 614,05 zł

Cena regularna: 1 699,00 zł

Najniższa cena: 1 614,05 zł
szt.
HUBSTER - Tłumik X-60 PXTRM, karabin/sztucer, montaż na gwint lufy, nachodzi na lufę 8cm (HUB X-60 8cm)
HUBSTER - Tłumik X-60 PXTRM, karabin/sztucer, montaż na gwint lufy, nachodzi na lufę 8cm (HUB X-60 8cm)

1 709,05 zł

Cena regularna: 1 799,00 zł

Najniższa cena: 1 709,05 zł
szt.
HUBSTER - Tłumik XSS-50 PXTRM (polowanie, sport), montaż doczołowo, najlepszy do małych i średnich kalibrów (HUB XSS-50)
HUBSTER - Tłumik XSS-50 PXTRM (polowanie, sport), montaż doczołowo, najlepszy do małych i średnich kalibrów (HUB XSS-50)

1 520,00 zł

Cena regularna: 1 600,00 zł

Najniższa cena: 1 520,00 zł
szt.
HUBSTER - Tłumik DELTA XS-45 CZ SCORPION EVO3, kal. 9mm - montaż na gwint doczołowo (HUB DELTA XS-45 CZ SCORPION EVO3)
HUBSTER - Tłumik DELTA XS-45 CZ SCORPION EVO3, kal. 9mm - montaż na gwint doczołowo (HUB DELTA XS-45 CZ SCORPION EVO3)

1 282,50 zł

Cena regularna: 1 350,00 zł

Najniższa cena: 1 282,50 zł
szt.
HUBSTER - Tłumik DELTA X-45 dla AR15, CQ-A, GROT, AUG - urządzenie nachodzi na lufę 6 cm, montaż na gwint lufy (HUB DELTA X-45 6cm)
HUBSTER - Tłumik DELTA X-45 dla AR15, CQ-A, GROT, AUG - urządzenie nachodzi na lufę 6 cm, montaż na gwint lufy (HUB DELTA X-45 6cm)

1 234,05 zł

Cena regularna: 1 299,00 zł

Najniższa cena: 1 234,05 zł
szt.
HUBSTER - Tłumik DELTA XS-45 dla AR-15, MSBS GROT, CQ-A, JACKa - montaż doczołowo na gwint lufy (HUB DELTA XS-45)
HUBSTER - Tłumik DELTA XS-45 dla AR-15, MSBS GROT, CQ-A, JACKa - montaż doczołowo na gwint lufy (HUB DELTA XS-45)

1 234,05 zł

Cena regularna: 1 299,00 zł

Najniższa cena: 1 234,05 zł
szt.
Nokto - Noktowizor Num'axes VIS1012 CMOS (NUM'AXES VIS1012)
Nokto - Noktowizor Num'axes VIS1012 CMOS (NUM'AXES VIS1012)

580,00 zł

Cena regularna: 1 100,00 zł

Najniższa cena: 550,00 zł
Hornady - Waga do prochu, pocisków, łusek - Bench Scale M21500GR (HH 050111)
Hornady - Waga do prochu, pocisków, łusek - Bench Scale M21500GR (HH 050111)

520,00 zł

Cena regularna: 590,00 zł

Najniższa cena: 40,00 zł
szt.
Regulamin Sklepu

1. Definicje użyte w Regulaminie.

„Sklep”: sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.tarczownia.pl świadczący usługi sprzedaży produktów drogą elektroniczną zwany dalej w serwisie TARCZOWNIA.PL Strzał w dziesiątkę.

„Strony”: Sprzedawca (BIBCon.PL Jakub Kliś) i Użytkownik Sklepu.

„Użytkownik”: Przedsiębiorca, Konsument lub inny podmiot korzystający z usług świadczonych w ramach Sklepu.

„Sprzedawca”: BIBCon.PL Jakub Kliś, ul. Letniskowa 27, 62-081 Baranowo, NIP: 9720901693, REGON: 300145700, tel.: +48 535 120 320, e-mail: sklep@tarczownia.pl .

„Przedsiębiorca”: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

„Konsument”: osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Produkty”: produkty dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

"Usługi": usługi dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

„Konto Użytkownika”: wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Użytkownika, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z usług świadczonych przez Sklep. Użytkownik rejestruje się na stronie Sklepu i zakłada tam swoje Konto, podając dane niezbędne w procesie rejestracji, takie jak w szczególności: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), imię i nazwisko oraz numer telefonu Użytkownika, a także adres dostawy dla towarów lub usług. Użytkownik dysponuje unikalnym loginem oraz hasłem do Konta i jest zobowiązany do nieujawniania danych dostępowych do Konta osobom trzecim.

„Rejestracja”: czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta klienta w systemie Sklepu internetowego.

2. Postanowienia Ogólne.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.tarczownia.pl (dalej określanego jako „Sklep”). Administratorem i właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.

Regulamin Sklepu www.tarczownia.pl (dalej „Regulamin”) określa rodzaje i zakres, a także warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów z Użytkownikami oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2016.1030).

Każdy podmiot (zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument) korzystający w jakiejkolwiek formie z usług oferowanych przez Sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu wraz z załącznikiem - Polityka Prywatności.

Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu wraz z załącznikiem - Polityka Prywatności przed skorzystaniem z usług oferowanych przez Sklep jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu i Polityki Prywatności przez Użytkownika bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

3. Warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep i składania zamówień.

Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników na warunkach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności oraz złożonym zamówieniu.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności Sklepu.

Oświadczenia składane przez Użytkownika przy okazji rejestracji Konta lub składania zamówienia bez rejestracji są równoznaczne ze stwierdzeniem, że:

a) informacje podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą, b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności i akceptuje treść ww. dokumentów oraz że jest mu wiadome, że zamówienia składane w serwisie Sklepu są odpłatne.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy treści, które mogłyby: spowodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, naruszać dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub takie, które w jakikolwiek sposób naruszałyby przepisy obowiązującego prawa bądź dobre imię Sprzedawcy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz inne treści umieszczane przez niego na stronie Sklepu.

Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Sklepu lub utrudnienie korzystania z Sklepu innym Użytkownikom.

Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. 2016.1030).

Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika wymaga:

a) dysponowania systemem teleinformatycznym umożliwiającym korzystanie z sieci Internet, b) połączenia z siecią Internet, c) posiadania konta e-mail.

W razie prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług oferowanych przez Sklep, szacowany (przybliżony) termin tych prac i przewidywany czas ich trwania będzie każdorazowo publikowany w ramach Sklepu.

Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych zwaną zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. 2016.1489) „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazane w publicznej sieci Internet, dotyczące Użytkownika, tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne lub gdy ich ujawnienie nie jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług sprzedażowych, których dotyczą. Informacje objęte tą tajemnicą mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych przez przepisy prawa. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę tylko wówczas, gdy przetworzenie ich będzie przedmiotem usługi świadczonej Użytkownikowi i jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub jest niezbędne do nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego.

Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług świadczonych przez Sklep jak i zagrożeniach związanych ze świadczeniem tych usług Sprzedawca będzie realizował poprzez Sklep.

Sprzedawca dokłada wszelkiej staranności, aby utrzymać jakość funkcjonowania Sklepu na najwyższym poziomie.

4. Rejestracja Konta Użytkownika.

Rejestracja w systemie i założenie Konta Użytkownika następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu poprzez klikniecie linku „załóż konto” oraz podanie następujących danych: a. imienia i nazwiska Użytkownika, b. adresu poczty elektronicznej e-mail, c. adresu korespondencyjnego/adresu dostawy, d. numer telefonu kontaktowego, e. nazwy Użytkownika będącego przedsiębiorcą oraz przysługującego mu numeru NIP.

Do zarejestrowania Konta w Sklepie wymagane jest wskazanie przez Użytkownika unikalnego loginu w postaci adresu e-mail oraz zabezpieczającego go hasła składającego się co najmniej z 6 znaków, jednej małej i jednej dużej litery oraz jednego znaku specjalnego (np. !, @).

Użytkownik ma prawo do żądania dokonania zmiany, poprawienia lub wykreślenia dotyczących go danych osobowych w każdym czasie.

Rejestrację uznaje się za zakończoną z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika faktu rejestracji poprzez kliknięcie na link umieszczony w korespondencji e-mail wysłanej ze strony Sklepu do Użytkownika.

Rejestracja w Sklepie wymaga potwierdzenia zapoznania się i bezwzględnej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie właściwego okienka znajdującego się na dole formularza rejestracyjnego. Osoba, która nie zgadza się z treścią Regulaminu i/lub Polityki Prywatności nie powinna dokonywać Rejestracji.

5. Zasady składania zamówień, rezerwacji produktów.

Na podstawie i na warunkach niniejszego Regulaminu zawierane są przez Sprzedawcę z Użytkownikiem umowy sprzedaży Produktów drogą elektroniczną.

Warunkiem złożenia zamówienia i skorzystania z usług oferowanych przez Sklep jest akceptacja i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez stronę internetową www.tarczownia.pl .

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

Kupujący zostanie poinformowany o przyjęciu jego zamówienia poprzez e-mail. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin nie będzie ono realizowane. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo ponownego złożenia zamówienia na produkt.

Potwierdzenie złożonego przez Kupującego zamówienia, przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Stronami.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zamawiający posiadający adres elektroniczny e-mail podany przy składaniu zamówienia będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

Z uwagi na charakter oferowanych (jeżeli jest dostępne w Sklepie) przez Sklep Produktów koncesjonowanych np. broń, amunicja, spłonki, prochy strzelnicze w stosunku do tych Produktów opcja dostawy w drodze wysyłki nie jest możliwa. Obowiązuje wtedy wyłącznie kontakt osobisty ze Sklepem, a odbiór Produktów koncesjowanych jest wyłącznie możliwy po przedstawieniu Sprzedającemu stosownych uprawnień i pozwoleń.

Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną z adresu: sklep@tarczownia.pl zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą uznania zamówienia za złożone zgodnie z postanowieniami ustępu 8 powyżej. O wszelkich zmianach statusu realizacji zamówienia Użytkownik jest każdorazowo informowany w drodze wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Użytkownika adres mailowy. Niezależnie od powyższego, zmiany statusu realizacji zamówienia widoczne są również w systemie Sklepu po zalogowaniu przez Użytkownika na jego Koncie.

Użytkownik przy składaniu zamówienia może skorzystać z pomocy konsultantów dzwoniąc na numer telefonu: +48 535 120 320 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub wysyłając maila na adres: sklep@tarczownia.pl . Pomoc telefoniczna i mailowa świadczona jest przez Sprzedawcę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

6. Płatności i transport.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności tzw. szybkimi przelewami jest:

- "Blue Media S.A.",

- "Autopay S.A.",

w zależności od wybranego operatora płatności.

Sklep nie obsługuje płatności gotówkowych.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Formy płatności opisane są w zakładce: "Płatność" na stronie www.tarczownia.pl.

Po wykonaniu usługi Sprzedawca wystawi fakturę VAT potwierdzającą wykonanie Usługi lub paragon (wedle wyboru Użytkownika). W pierwszym w ww. przypadków Użytkownik poda dane umożliwiające wystawienie faktury, tj. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika, adres, a także numer NIP.

W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru faktury jako sposobu potwierdzenia realizacji zamówienia, złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na otrzymywanie przez Użytkownika faktur VAT, faktur pro-forma oraz faktur korekt, a także (w razie potrzeby) duplikatów ww. faktur drogą elektroniczną na podany przy zakładaniu Konta adres e-mail. Faktury VAT w formie papierowej zostanie dołączona do wysłanego towaru. Na życzenie Użytkownika Sklep wystawia także paragony z nr NIP.

Sprzedawca umożliwia dostawę/odbiór zamówionych Produktów za pośrednictwem:

a) kuriera, b) paczkomatów inPost, c) i innych opcji dostawy dostępnych w opcjach zakupu.

Koszty transportu wyszczególnione zostały na stronie Sklepu w zakładce "Dostawa", koszty te zostaną automatycznie naliczone podczas składania zamówienia. Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail zawierającą informację o przekazaniu Produktów do wysyłki.

7. Rozwiązanie umowy, prawo do odstąpienia od umowy.

W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionych Produktów Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Użytkownik będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o powyższym Sprzedawcę poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia na piśmie o decyzji odstąpienia od umowy, przesyłając je pocztą na adres: BIBCon.PL Jakub Kliś (Tarczownia.PL), ul. Letniskowa 27, 62-081 Baranowo lub drogą mailową na adres: sklep@tarczownia.pl .

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza „Oświadczenia o odstąpieniu” załączonego poniżej.

Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupu Produktów.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi będącemu konsumentem prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego powyżej.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Użytkownika będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownik będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Użytkownik będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Produkt należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres: BIBCon.PL Jakub Kliś, ul. Letniskowa 27, 62-081 Baranowo, Polska niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym Użytkownik będący konsumentem poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik będący konsumentem odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby zwracany Produkt spełniał następujące warunki:

1. Nie był używany.
2. Nie został w żaden sposób zniszczony i ubrudzony.
3. Był kompletny.
4. Nadawał się do dalszej odsprzedaży.

Formularz odstąpienia od umowy powinien zawierać:
- Adresata: BIBCon.PL Jakub Kliś, ul. Letniskowa 27, 62-081 Baranowo, tel. +48 535 120 320, e-mail: sklep@tarczownia.pl .
- Imię, nazwisko, adres Użytkownika będącego konsumentem, numer zamówienia.
- Datę odstąpienia od umowy sprzedaży.
- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość: Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j. t. Dz. U. 2014.827) odstępuję od umowy nr ………….....................….. zawartej dnia ................................ dotyczącej zakupu produktu/produktów w postaci ……………………………....................………………
- Własnoręczny czytelny podpis Użytkownika będącego Konsumentem:

--------------------------------------------------------------------------------------------

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

BIBCon.PL Jakub Kliś, ul. Letniskowa 27, 62-081 Baranowo,

tel. +48 535 120 320, e-mail: sklep@tarczownia.pl

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) ..............................................................................

2) ..............................................................................

3) ..............................................................................

4) ..............................................................................

 

Data zawarcia mowy(*)/odbioru(*) .............................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): .............................................................................

Adres Konsumenta (-ów): ...........................................................................................

..................................................................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko dla wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

--------------------------------------------------------------------------------------------

JEŻELI CHCESZ DOKONAĆ ZWROTU ZA POMOCĄ NASZEGO SYSTEMU ZWROTOWEGO PROSZĘ KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK I POSTĘPUJ WEDŁUG OTRZYMYWANYCH WYTYCZNYCH:

https://furgonetka.pl/zwroty/ec0584a8-67a9-4557-876a-0395e7352ec2

8. Reklamacje i gwarancje.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera bądź sprzedającego obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub na karcie produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Adres punktu udzielającego gwarancji znajduje się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć w ramach realizowanych zamówień Produkty nie obarczone wadami.

Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące Produktów dostarczanych przez Sklep.

W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z realizacja zamówień powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym w szczególności wynikające z: a) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu, b) udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim, c) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania komputera Użytkownika, d) problemów z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości e-mail, potwierdzającego dokonanie transakcji spowodowanych przez czynniki niezależne od Sprzedawcy, e) niezastosowania się przez Użytkownika do załączonej do Produktu instrukcji obsługi.

W przypadku Użytkowników będących Konsumentami prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje jeżeli Produkty dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową.

Reklamację można wnieść:

- w przypadku Użytkowników będących Konsumentami - w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego - w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów, Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania,

- w przypadku Użytkowników nie będących Konsumentami - w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru Produktów.

Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej e-mailem na adres: sklep@tarczownia.pl lub w formie pisemnej przesyłając ją listem poleconym na adres: BIBCon.PL Jakub Kliś, ul. Letniskowa 27, 62-081 Baranowo z dopiskiem „Reklamacja”.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, a przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami - także nazwę nazwę), b) adres Użytkownika, c) numer zamówienia, d) możliwie dokładny opis problemu będącego podstawą reklamacji.

Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Produktów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie nieprzekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej i adresu e-mail zapisanego na Koncie Użytkownika bądź listu wysłanego pocztą.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną Użytkownikowi przysługuje:

a) w odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami prawo do:

żądania usunięcia wady, wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad; złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Użytkownik będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna; b) w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami - Użytkownik może żądać wyłącznie wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów i żądania zwrotu ceny ich nabycia.

W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji zamówienia ograniczona jest do wartości ceny nabycia Produktów.

9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

Sprzedawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w ramach Konta oraz/lub w toku składania zamówień. Wszystkie dane osobowe pozyskane przez Sprzedawcę podlegają ochronie i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 ze zmianami) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016.1030 ze zmianami). Każdorazowo, składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Sprzedawca przetwarza dane wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu. Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa lub na żądanie uprawnionych organów.

10. Ochrona własności intelektualnej.

Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

11. Odpowiedzialność.

Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio uprzedzi (o ile będzie to możliwe), umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.

12. Szczególne zagrożenia.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz publiczny charakter sieci Internet istnieje niebezpieczeństwo pozyskania i modyfikowana danych Użytkownika przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca zobowiązuje się dochować należytej staranności, stosując środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się z należytą starannością posługiwać danymi dostępowymi do swojego Konta (login i hasło), a w szczególności zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać tych danych osobom nieupoważnionym.

Przyjmuje się domniemanie, iż dokonanie jakiejkolwiek czynności faktycznej lub prawnej z wykorzystaniem indywidualnych danych dostępowych Użytkownika (login i hasło), traktowane będzie jak dokonanie tej czynności przez Użytkownika osobiście lub przez osoby upoważnione do dokonania tej czynności w imieniu i na rzecz Użytkownika.

13. Postanowienia końcowe.

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikiem „Polityka Prywatności” udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Regulamin z załącznikami udostępniony jest przy tym w takiej formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalanie, przechowywanie, odtwarzanie i wykonywanie wydruków. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i załączników przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronie internetowej Regulamin Sklepu

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do tego Regulaminu z zachowaniem warunków i okresu wypowiedzenia, o których mowa poniżej.

Zmiany Regulaminu mogą dotyczyć między innymi rozszerzenia funkcjonalności Sklepu dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, jak również innych postanowień Regulaminu i załączników.

Sprzedawca wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu lub w wysłanych wiadomościach e-mail.

Zmieniony Regulamin lub zmiany do Regulaminu bądź jego załączników będą obowiązywać po ich opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym (w tym poszerzenia funkcjonalności Sklepu) o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Polityka Prywatności”. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją „Polityka Prywatności” stanowiącej jego integralną część.

Strony oświadczają, iż będą dążyły do rozstrzygnięcia drogą polubowną wszelkich sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

14. Publikacja regulaminu.

Data opublikowania regulaminu - wersja z dnia: 23.04.2024 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl